U bevindt zich op:

Buitengebied Haren

De gemeente Haren heeft een groot aantal verouderde bestemmingsplannen en is momenteel bezig om dit aantal terug te brengen en te actualiseren. Het bestemmingsplan Buitengebied is één van die plannen. Omdat het bestemmingsplan zo’n belangrijk instrument is, is het belangrijk dat het plan steeds de meest moderne inzichten bevat. De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeenteraad daarom ook het bestemmingsplan iedere tien jaar opnieuw vast te stellen. Op deze website treft u informatie aan over de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied, de aanpak, het proces en de communicatie. Via deze website en het Harener Weekblad maakt de gemeente bekend welke stappen er gezet worden en hoe en wanneer er inspraakmogelijkheden zijn.

Stand van zaken Kadernota

De gemeente heeft 13 omvangrijke reacties ontvangen in de periode dat het ontwerp van de Kadernota ter inzage heeft gelegen. De reacties worden voorzien van commentaar en er wordt aangegeven of de reacties leiden tot aanpassing van de Kadernota. De verwerking van de reacties heeft veel tijd gekost. Diegenen die een reactie hebben ingediend worden in de loop van januari 2013 nader geïnformeerd. De Kadernota wordt in het eerste kwartaal van 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Stand van zaken Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente heeft op 14 december 2012 de inventarisatiekaarten ter inzage gelegd. Deze kaarten vormen de basis voor de verbeelding van het bestemmingsplan. Voor het raadplegen van de inventarisatiekaarten zijn meerdere mogelijkheden, online, tijdens twee inloopbijeenkomsten en natuurlijk op het gemeentehuis.

Stand van zaken Milieu Effect Rapportage

Op 18 januari 2013 heeft de gemeente de startnotitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 6 weken ter inzage gelegd.Deze stap is noodzakelijk omdat het bestemmingsplan het kader biedt voor mogelijke MER-beoordelingsplichtige activiteiten. De plan-m.e.r. is bedoeld om bij de voorbereiding van het bestemmingsplan de verwachte milieueffecten die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld te brengen. Daarnaast zal een zogenaamde Passende beoordeling deel uitmaken van de plan-m.e.r. Deze beoordeling dient uitgevoerd te worden indien mogelijk significante effecten kunnen optreden op omliggende Natura2000gebieden zoals het Drentse A en het Zuidlaardermeergebied.

Bestemmingsplan buitengebied Haren