Buitengebied Haren

Bestemmingsplan buitengebied Haren

Buitengebied Haren

De gemeente Haren heeft in de afgelopen jaren een groot aantal bestemmingsplannen geactualiseerd. Van al deze plannen is het bestemmingsplan Buitengebied nog in voorbereiding. Op deze website treft u informatie aan over de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied, het proces en de communicatie. Via deze website en het Harener Weekblad en in de formele fase ook via de Staatscourant, maakt de gemeente bekend welke stappen er gezet worden en hoe en wanneer er inspraakmogelijkheden zijn en zienswijzen ingediend kunnen worden.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied vastgesteld en ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 17 mei jl. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren vastgesteld. Het buitengebied omvat het gehele landelijke gebied van Haren met uitzondering van het Paterswoldsemeer en de dorpskommen van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 26 mei gedurende een periode van zes weken ter inzage. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen.

De relevante bestanden zijn hieronder en via ruimtelijkeplannen.nl in te zien.

Inhoud

Het bestemmingsplan regelt het bouwen en het gebruiken van percelen in het buitengebied en is bedoeld voor de bescherming van landschappelijke waarden. Het plan is een actualisatie van het vorige bestemmingsplan uit 1990, waarbij het bestaande legale gebruik en bouwen op percelen niet of nauwelijks verandert. Ook wordt er ruimte geboden voor nieuwe ontwikkelingen zoals het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis of het starten van een bed en breakfast. In het bestemmingsplan wordt verder aandacht besteed aan de woon- en leefomgeving en bescherming van natuur en de kwaliteit van het landschap. Een belangrijk onderdeel is dat er meer aandacht is voor de inpassing van paardenbakken en de bescherming van karakteristieke panden. Kortom, het plan is een belangrijk document voor iedere gebruiker en of eigenaar van percelen in het buitengebied. 

Voortraject

Aan de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan is een intensief traject voorafgegaan. Het beleid zoals dat tot uiting komt in de toelichting en de regels is niet alleen gebaseerd op het hiervoor geldende bestemmingsplan uit 1990 maar ook op de Kadernota Buitengebied. De gemeenteraad heeft dit document op 25 februari 2013 vastgesteld. De Kadernota vormt het brede afwegingskader voor alle ontwikkelingen in het buitengebied. De Kadernota is een beleidsnota en beschrijft per onderwerp de beleidsrichting van de gemeente. Dit beleidskader is vertaald naar het bestemmingsplan.

In de voorbereiding hebben eerst inventarisatiekaarten ter inzage gelegen. De gemeente heeft hiervoor alle functies van in het buitengebied geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de functies in het huidige bestemmingsplannen, luchtfoto’s, bouwvergunningen en milieugegevens. Op de inventarisatiekaarten zijn de functies en het bouwvlak voor individuele percelen aangegeven. De inspraak voor de inventarisatiekaarten heeft in bepaalde gevallen geleid tot aanpassingen. Deze zijn verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. Daarna is op 7 november 2014 het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor inspraak.

Na vaststelling van het voorontwerpbestemmingsplan is op 7 november 2014 een inspraakprocedure gestart. De inspraakprocedure is gepubliceerd op de website en op de gemeentepagina in het Harener Weekblad. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis en kon worden ingezien op deze website of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast was het bestemmingsplan in te zien tijdens twee inloopavonden op 19 en 26 november 2014. Tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 24 inspraakreacties ingediend. Het voorontwerpbestemmingsplan is in bovengenoemde periode ook voorgelegd aan diverse overlegpartners zoals het waterschap en de provincie Groningen.  De provincie Groningen heeft het voorontwerp beoordeeld of het ook in lijn is met de Provinciale Omgevingsverordening. De reacties en het gemeentelijk commentaar zijn opgenomen in de Nota inspraak en overleg. In deze nota staat vermeld of de reacties leiden tot aanpassingen van het bestemmingsplan.

De inspraakreacties en de reacties van de overlegpartners hebben er toe geleid dat extra inspanning gedaan moest worden om het bestemmingsplan te verbeteren. Zo is geïnventariseerd en is nader onderzoek gedaan om het bestemmingsplan in de pas te laten lopen met het provinciale beleid. In de zomer van 2015 zijn alle agrarische bedrijven benaderd met een voorstel voor de omvang van het agrarische bouwperceel. De agrarische bouwpercelen zijn opgenomen op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast zijn de gronden die toebehoren bij de het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische hoofdstructuur) geïnventariseerd.

Beheersverordening

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad een Beheersverordening voor het Buitengebied vastgesteld. Deze verordening is geldig totdat het bestemmingsplan Buitengebied rechtskracht heeft. De gemeenteraad heeft dit document vastgesteld om tussen het oude bestemmingsplan uit 1990 en het nieuwe bestemmingsplan alsnog te voorzien in een actueel juridisch/planologisch beleidskader. Per 1 juli 2013 mocht de gemeente geen bestemmingsplannen meer hebben die ouder zijn dan 10 jaar. Het vaststellen van de beheersverordening heeft geen gevolgen voor het aanvragen van Omgevingsvergunningen voor bouw- of aanlegactiviteiten. Nieuwe ontwikkelingen die niet zijn geregeld in de beheersverordening kunnen eventueel doorgang vinden met de vaststelling van een  (post)zegelbestemmingsplannen of via een uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De beheersverordening is van toepassing totdat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Top