Buitengebied Haren

Bestemmingsplan buitengebied Haren

Buitengebied Haren

De gemeente Haren heeft in de afgelopen twee jaren een groot aantal bestemmingsplannen geactualiseerd. Van al deze plannen is het bestemmingsplan Buitengebied nog in voorbereiding. Op deze website treft u informatie aan over de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied, het proces en de communicatie. Via deze website en het Harener Weekblad maakt de gemeente bekend welke stappen er gezet worden en hoe en wanneer er inspraakmogelijkheden zijn.

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 3 november jl. het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Haren vastgesteld. Het buitengebied omvat het gehele landelijke gebied van Haren met uitzondering van het Paterswoldsemeer en de dorpskommen van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. 

Het bestemmingsplan regelt het bouwen en het gebruiken van percelen in het buitengebied en is bedoeld voor de bescherming van landschappelijke waarden. Het plan is een actualisatie van het vorige bestemmingsplan uit 1990, waarbij het bestaande legale gebruik en bouwen op percelen niet of nauwelijks verandert. Ook wordt er ruimte geboden voor nieuwe ontwikkelingen zoals het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis of het starten van een bed en breakfast. In het bestemmingsplan wordt verder aandacht besteed aan de woon- en leefomgeving en bescherming van natuur en de kwaliteit van het landschap. Een belangrijk onderdeel is dat er meer aandacht komt voor de inpassing van paardenbakken en de bescherming van karakteristieke panden. Kortom, het plan is een belangrijk document voor iedere gebruiker en of eigenaar van percelen in het buitengebied.  

Start inspraak voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren

De inspraakprocedure is gepubliceerd op de website www.haren.nl en op de gemeentepagina in het Harener Weekblad. Het plan ligt vanaf 7 november zes weken  ter inzage in het gemeentehuis en kan worden ingezien op de deze website of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien tijdens twee inloopavonden op 19 november en 26 november 2014. De inloopavonden zijn in het gemeentehuis van Haren, Raadhuisplein 10 Haren van 17.00 tot en met 20.00 uur.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in deze periode ook voorgelegd aan diverse overlegpartners zoals het waterschap en de provincie Groningen.  De provincie Groningen zal het voorontwerp beoordelen of het ook in lijn is met de Provinciale Omgevingsverordening.

Na de inspraakperiode  worden de reacties beoordeeld en zal een Nota inspraak en overleg worden opgesteld. In deze nota zal worden vermeld of de reacties leiden tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

Voortraject

Aan de totstandkoming van het voorontwerpbestemmingsplan is een intensief traject voorafgegaan. Het beleid zoals dat tot uiting komt in de toelichting en de regels is niet alleen gebaseerd op het hiervoor geldende bestemmingsplan uit 1990 maar ook op de Kadernota Buitengebied. De gemeenteraad heeft dit document op 25 februari 2013  vastgesteld. De Kadernota vormt het brede afwegingskader voor alle ontwikkelingen in het buitengebied. De Kadernota is een beleidsnota en beschrijft per onderwerp de beleidsrichting van de gemeente. Dit beleidskader is nu vertaald naar het voorontwerp-bestemmingsplan. In de voorbereiding van het voorontwerp hebben vorig jaar inventarisatiekaarten ter inzage gelegen. De gemeente heeft hiervoor alle functies van in het buitengebied geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de functies in het huidige bestemmingsplannen, luchtfoto’s, bouwvergunningen en milieugegevens. Op de inventarisatiekaarten zijn de functies en het bouwvlak voor individuele percelen aangegeven. De inspraak voor de inventarisatiekaarten heeft in bepaalde gevallen geleid tot aanpassingen. Deze zijn verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. 

Beheersverordening

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad een Beheersverordening voor het Buitengebied vastgesteld. Deze verordening is geldig totdat het bestemmingsplan Buitengebied rechtskracht heeft. De gemeenteraad heeft dit document vastgesteld om tussen het oude bestemmingsplan uit 1990 en het nieuwe bestemmingsplan alsnog te voorzien in een actueel juridisch/planologisch beleidskader. Per 1 juli 2013 mocht de gemeente geen bestemmingsplannen meer hebben die ouder zijn dan 10 jaar. Het vaststellen van de beheersverordening heeft geen gevolgen voor het aanvragen van Omgevingsvergunningen voor bouw- of aanlegactiviteiten. Nieuwe ontwikkelingen die niet zijn geregeld in de beheersverordening kunnen eventueel doorgang vinden met de vaststelling van een  (post)zegelbestemmingsplannen of via een uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Top