U bevindt zich op:

Buitengebied Haren

De gemeente Haren heeft in de afgelopen twee jaren een groot aantal bestemmingsplannen geactualiseerd. Van al deze plannen is het bestemmingsplan Buitengebied nog in voorbereiding. Op deze website treft u informatie aan over de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied, het proces en de communicatie. Via deze website en het Harener Weekblad maakt de gemeente bekend welke stappen er gezet worden en hoe en wanneer er inspraakmogelijkheden zijn.

De gemeenteraad heeft op 25 februari 2013 de Kadernota vastgesteld. 

Stand van zaken Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeenteraad heeft op 25 februari 2013 de Kadernota vastgesteld. Ongeveer in dezelfde periode hebben inventarisatiekaarten van het buitengebied ter inzage gelegen voor inspraak. De inventarisatiekaarten zijn bedoeld om gegevens te verzamelen die nodig zijn om de functies en het gebruik van percelen te controleren. Er zijn twee inloopavonden georganiseerd. De gemeente heeft 25 reacties ontvangen. Van de inspraak is verslag op gemaakt.

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad een Beheersverordening voor het Buitengebied vastgesteld. Deze verordening is geldig totdat het bestemmingsplan Buitengebied rechtskracht heeft. De gemeenteraad heeft dit document vastgesteld om tussen het oude bestemmingsplan uit 1990 en het nieuwe bestemmingsplan alsnog te voorzien in een actueel juridisch/planologisch beleidskader. Per 1 juli 2013 mocht de gemeente geen bestemmingsplannen meer hebben die ouder zijn dan 10 jaar.

Het vaststellen van de beheersverordening heeft geen gevolgen voor het aanvragen van Omgevingsvergunningen voor bouw- of aanlegactiviteiten. Nieuwe ontwikkelingen die niet zijn geregeld in de beheersverordening kunnen eventueel doorgang vinden met de vaststelling van een  (post)zegelbestemmingsplannen of via een uitgebreide procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De gemeente is momenteel (september 2014) bezig om het voorontwerpbestemmingsplan voor het Buitengebied af te ronden. Deze kan na instemming van het college van B&W ter inzage worden gelegd voor inspraak. 

Stand van zaken Milieu Effect Rapportage

In januari 2013 heeft de gemeente de startnotitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegd. Deze stap is noodzakelijk omdat het bestemmingsplan het kader biedt voor mogelijke MER-beoordelingsplichtige activiteiten. De planMER is bedoeld om bij de voorbereiding van het bestemmingsplan de verwachte milieueffecten die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld te brengen. Daarnaast zal een zogenaamde Passende beoordeling deel uitmaken van de planMER. Deze beoordeling dient uitgevoerd te worden indien mogelijk significante effecten kunnen optreden op omliggende Natura2000gebieden zoals het Drentse A en het Zuidlaardermeergebied. De planMER zal t.z.t. aan de Commissie MER worden voorgelegd en ter inzage komen te liggen met het ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan buitengebied Haren